ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

H.G. 294 3 aprilie 2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: GUVERNUL; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 231;

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", infiintata in baza Hotararii Guvernului nr. 137/1991 privind infiintarea Academiei de Politie a Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Academia, cu sediul in municipiul Bucuresti, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este institutie publica de invatamant superior acreditata, din reteaua de invatamant de stat, cu personalitate juridica, parte integranta a sistemului national al studiilor universitare.
(2) Academia functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare MAI.
(3) Coordonarea functionala a Academiei se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 2
(1) Prevederile actelor normative incidente la nivel national invatamantului superior sunt aplicabile si studiilor universitare organizate in Academie.
(2) Academia desfasoara activitati de invatamant superior, organizate prin programe de studii universitare de licenta, de studii universitare de masterat si de studii universitare de doctorat, in domeniile si specializarile acreditate, precum si alte forme de pregatire, perfectionare si specializare.
(3) Pentru pregatirea personalului MAI, conform prevederilor prezentei hotarari, pe locurile finantate de la buget nu se percep taxe de studii.
ART. 3
(1) Academia formeaza ofiteri si arhivisti pentru asigurarea nevoilor de personal ale MAI, care este beneficiar determinat principal al procesului formativ desfasurat in institutia de invatamant superior.
(2) Prin organizarea in Academie a studiilor universitare in domeniile si la specializarile propuse de MAI si aprobate conform legii se asigura identitatea profesiilor de politist, politist de frontiera, jandarm, pompier si arhivist, inclusiv sub aspectul formarii necesare personalului mentionat.
ART. 4
Ministerul Administratiei si Internelor exercita, in raport cu Academia, urmatoarele atributii principale:
a) stabileste cifrele de scolarizare pe cicluri de studii universitare, in acord cu nevoile determinate ale institutiei si posibilitatile de formare ale unitatii de invatamant, cifre care se aproba prin hotarare a Guvernului, conform legii;
b) aproba domeniile de interes pentru institutie in care Academia organizeaza studii universitare de masterat si de doctorat, stabilite pe baza criteriului relevantei pentru cariera, a nevoilor si comenzii formative a beneficiarilor;
c) stabileste criteriile de selectie pentru admiterea in Academie si standardele ocupationale pe baza carora se organizeaza procesul formativ;
d) stabileste, prin Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, denumite in continuare inspectorate generale, in colaborare cu Academia, pe baza standardelor ocupationale, cunostintele de specialitate, competentele generale, abilitatile cognitive si competentele de specialitate pentru desfasurarea procesului formativ, dupa efectuarea particularizarilor necesare;
e) asigura participarea inspectoratelor generale la elaborarea si avizarea, potrivit competentelor, a planurilor si programelor de invatamant, precum si in comisiile pentru examenele de absolvire la disciplinele de specialitate;
f) stabileste sistemul de management al carierei personalului, structura posturilor si nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestora.
ART. 5
(1) Principalele atributii formative care pot fi stabilite de MAI in responsabilitatea Academiei sunt urmatoarele:
a) formarea ofiterilor si arhivistilor prin studii universitare de licenta;
b) specializarea personalului MAI prin studii universitare de masterat si de doctorat;
c) desfasurarea cercetarii stiintifice in domenii de interes pentru MAI, pe baza de contracte incheiate in acest scop, conform prevederilor legale;
d) organizarea si desfasurarea altor activitati formative potrivit prevederilor legale si necesitatilor MAI;
e) dezvoltarea cooperarii universitare cu parteneri romani si straini.
(2) Pe baza protocoalelor incheiate in acest sens, Academia poate forma prin studii universitare, in conditiile legii, personal si pentru alte structuri din sistemul de aparare si securitate nationala, precum si pentru institutii solicitante din tara si din strainatate.
(3) Acceptarea la studii a persoanelor care nu detin cetatenia romana, in alte conditii decat pe baza protocoalelor prevazute la alin. (2), se face in conformitate cu prevederile legislatiei incidente domeniului.
(4) Academia poate desfasura activitate de cercetare stiintifica la solicitarea altor beneficiari din afara MAI, dupa obtinerea aprobarilor necesare si cu respectarea prevederilor legale, pe baza de contracte incheiate in acest scop.
top CAP. II
Organizarea programelor de studii universitare
ART. 6
(1) Academia organizeaza si desfasoara programe de studii universitare de licenta de tip vocational pentru formarea ofiterilor si arhivistilor potrivit specificului institutional al MAI.
(2) Specializarea ulterioara a absolventilor se asigura prin studii universitare de masterat in domenii de interes ale MAI.
ART. 7
(1) Formarea ofiterilor si arhivistilor prin studii universitare de licenta se realizeaza avandu-se in vedere profilul profesional rezultat din analiza atributiilor prevazute in actele normative aplicabile structurii pentru care se pregatesc categoriile de personal respective, precum si din stabilirea, pe baza acestora, a cunostintelor si competentelor specifice.
(2) Formarea ofiterilor de politie, politie de frontiera si jandarmi se realizeaza prin studii universitare de licenta cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi, domeniul fundamental de stiinte "stiinte juridice", domeniul de studii universitare de licenta "drept", specializarea "ordine si siguranta publica".
(3) Formarea ofiterilor de pompieri se realizeaza prin studii universitare de licenta cu durata de 4 ani (240 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi. Domeniul fundamental de stiinte este "Stiinte ingineresti", domeniul studiilor universitare de licenta, "Ingineria instalatiilor", iar specializarea, "Instalatii pentru constructii-pompieri".
(4) Formarea arhivistilor se realizeaza prin studii universitare de licenta cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi. Domeniul fundamental de stiinte este "Stiinte umaniste", domeniul studiilor de licenta, "Istorie", iar specializarea, "Arhivistica".
(5) Formarea efectuata in ciclul studiilor universitare de licenta la facultatile Academiei asigura creditele de studii transferabile necesare inscrierii la alte facultati.
ART. 8
(1) Studiile universitare de masterat si de doctorat se organizeaza in domeniile si cu duratele prevazute de legislatia in vigoare, pe teme de interes pentru formarea profesionala a personalului MAI.
(2) Academia poate organiza pentru punerea in valoare a potentialului stiintific al institutiei, in limita resurselor la dispozitie, studii universitare de masterat si de doctorat in domenii de contact cu cele de licenta, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI.
ART. 9
(1) Programele de studii universitare se proiecteaza pentru a asigura interesele formative ale MAI si ale studentilor.
(2) Planurile de invatamant se elaboreaza de catre facultatile Academiei, se valideaza de catre Senatul universitar, se avizeaza de Directia generala management resurse umane a MAI si de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba de catre ministrul administratiei si internelor.
(3) Planurile de invatamant contin disciplinele necesare pentru formarea studentilor ca specialisti in domeniul in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea.
(4) Programele analitice ale disciplinelor de studiu se elaboreaza si se aproba potrivit dispozitiilor specifice invatamantului universitar, fiind avizate in mod obligatoriu de catre beneficiari.
top CAP. III
Organizarea Academiei
ART. 10
(1) Structura organizatorica a Academiei si numarul de posturi aferente acesteia se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Principalele elemente de structura ale Academiei, cu atributii privind organizarea si desfasurarea programelor de studii universitare, sunt urmatoarele:
a) Facultatea de Politie;
b) Facultatea de Arhivistica;
c) Facultatea de Pompieri;
d) Departamentul studii de masterat, doctorat si pregatire psihopedagogica, cu statut de facultate.
(3) Structurile prevazute la alin. (2) se infiinteaza, se desfiinteaza si/sau se reorganizeaza potrivit normelor aplicabile in invatamantul superior national.
(4) Infiintarea, desfiintarea si/sau reorganizarea structurilor componente ale Academiei, altele decat cele prevazute la alin. (2), se fac potrivit reglementarilor in vigoare.
ART. 11
(1) Facultatea de Politie se infiinteaza prin reorganizarea Facultatii de Drept a Academiei.
(2) Facultatea de Politie pregateste ofiteri pentru MAI in domeniile si la specializarile prevazute in prezenta hotarare.
(3) Facultatea de Politie se constituie prin reorganizare, cu preluarea de la Facultatea de Drept a Academiei a atributiilor formative, a elementelor de structura si a personalului didactic, care urmeaza sa fie stabilite prin hotarare a Senatului Academiei, si isi desfasoara activitatea cu noua titulatura.
top CAP. IV
Functionarea Academiei
ART. 12
(1) Activitatea structurilor universitare ale Academiei se desfasoara in conformitate cu prevederile legale specifice domeniului invatamantului superior, ale Cartei universitare si regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
(2) Celelalte structuri organizatorice si personalul din cadrul acestora functioneaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, ale regulamentului de organizare si functionare si ale actelor normative interne ale MAI.
(3) Cheltuielile curente si de capital ale Academiei se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul MAI, precum si din alte surse, in conditiile legii.
(4) Cheltuielile determinate de pregatirea studentilor si cursantilor apartinand structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe locurile finantate de la bugetul de stat, se suporta conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 13
(1) In Academie isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal didactic:
a) personal didactic titular;
b) personal didactic asociat.
(2) Din categoria personalului didactic titular fac parte functionari publici cu statut special si cadre militare care detin grade didactice universitare, precum si instructori militari/de ordine si securitate publica.
(3) Personalul didactic asociat se selectioneaza si se utilizeaza in conformitate cu prevederile legale.
(4) Gestiunea personalului didactic se realizeaza potrivit prevederilor legale aplicabile cadrelor didactice universitare, precum si fiecarei categorii de personal prevazute la alin. (2) care ocupa posturi in invatamant.
(5) In afara categoriilor de personal prevazute la alin. (1), la activitati didactice pot fi atrasi specialisti cu reputatie in domenii care prezinta interes pentru formarea profesionala a studentilor, din MAI si din afara acestuia, inclusiv din strainatate.
(6) Alegerea organismelor de conducere din Academie, normarea activitatilor de invatamant si cercetare stiintifica, evaluarea si promovarea personalului didactic si a cercetatorilor stiintifici se fac in conformitate cu legislatia in domeniul privind invatamantul superior si cercetarea stiintifica.
ART. 14
(1) Admiterea in Academie se realizeaza prin concurs desfasurat in conformitate cu procedurile prevazute in metodologia aprobata de Senatul Academiei.
(2) Scoaterea la concurs a locurilor se face pe specializarile de licenta pentru facultatile de pompieri si arhivistica.
(3) La Facultatea de Politie, locurile se scot la concurs in cadrul specializarii "Ordine si siguranta publica", pentru ofiteri de politie, politie de frontiera si jandarmi.
ART. 15
(1) Studentii Academiei nu pot repeta anii de studii in situatia nepromovarii acestora din motive imputabile lor.
(2) Studentii care si-au refacut starea de sanatate dupa imbolnaviri care au determinat suspendarea studiilor, precum si studentele care au suspendat studiile pe motiv de graviditate pot sa le reia prin repetarea anului universitar nepromovat.
(3) Studentii care, din cauza de boala sau pentru alte motive neimputabile, nu mai pot urma cursurile facultatilor Academiei pot continua studiile in alte institutii de invatamant superior.
ART. 16
Frecventa la cursuri a studentilor Academiei este obligatorie in cadrul ciclului studiilor universitare de licenta.
ART. 17
(1) La inceperea studiilor universitare de licenta, studentii Academiei, cu exceptia celor de la Facultatea de Arhivistica, incheie angajamente cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, prin care se obliga ca, dupa absolvirea Academiei, sa-si desfasoare activitatea timp de 10 ani in cadrul MAI sau, dupa caz, al altor structuri similare, in functie de nevoile acestui minister.
(2) In cazul nerespectarii angajamentului prevazut la alin. (1), din motive imputabile lui, absolventul sau, dupa caz, studentul este obligat sa restituie cheltuielile de intretinere efectuate pe timpul scolarizarii, actualizate, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(3) Prin cheltuieli de intretinere efectuate pe timpul scolarizarii se intelege cheltuielile efectuate cu hranirea, echiparea, cazarea pe timpul studiilor, transportul dus si intors pe timpul vacantelor, precum si drepturile salariale, dupa caz.
ART. 18
Finalizarea studiilor universitare de licenta ale Academiei se face prin sustinerea examenului de licenta potrivit planului de invatamant aprobat pentru seria respectiva.
ART. 19
(1) Absolventii Academiei care nu promoveaza examenul de licenta se repartizeaza la unitati in specialitatile pentru care s-au pregatit si li se acorda gradul profesional de agent de politie, respectiv cel de sergent-major pentru structurile militare.
(2) Absolventii aflati in situatiile prevazute la alin. (1) pot sustine examenul de licenta cu seriile urmatoare, iar in cazul promovarii li se acorda primele grade de ofiteri.
ART. 20
(1) Pentru motivarea profesionala a agentilor de politie/subofiterilor cu rezultate profesionale foarte bune se instituie modalitatea admiterii in Academie la ciclul studiilor universitare de licenta prin metoda "la alegere", in conformitate cu criteriile de selectie stabilite de MAI si pe baza metodologiei prevazute la art. 14 alin. (1).
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), se aproba prin cifrele de scolarizare locuri distincte, in plus fata de cele destinate candidatilor pentru forma de invatamant la zi. Numarul acestora nu poate depasi 10% din cele alocate formei de invatamant la zi.
(3) Candidatii admisi se inmatriculeaza in anul I, cursuri cu frecventa redusa.
(4) La absolvirea Academiei, studentii care promoveaza examenul de licenta primesc primul grad de ofiter odata cu promotia care finalizeaza studiile la forma de invatamant la zi.
ART. 21
(1) Admiterea la studiile universitare de masterat se realizeaza pe baza de concurs, pe locurile stabilite pentru specializarile respective potrivit identificarii nevoilor de personal.
(2) Pentru a asigura participarea personalului propriu la concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, inspectoratele generale realizeaza preselectii pe baza criteriilor stabilite in acest scop, cu respectarea dinamicii de personal pentru specializarile respective.
(3) Personalul din MAI care indeplineste conditiile pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, in vederea specializarii in domenii de interes pentru institutie, frecventeaza cursurile in regim fara plata.
(4) Studiile universitare de masterat se desfasoara cu personalul MAI in sistemul invatamantului la distanta, cu exceptia specializarilor propuse de Academie, avizate de beneficiari si aprobate de MAI.
(5) La inceperea studiilor universitare de masterat organizate in sistem fara plata candidatii incheie angajamente cu MAI. Incheierea angajamentelor si solutionarea problemelor ce pot sa rezulte din nerespectarea acestora se rezolva prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 17 alin. (2).
ART. 22
Studiile universitare de doctorat se desfasoara in conformitate cu prevederile reglementarilor legale aplicabile domeniului si ale prezentei hotarari.
top CAP. V
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 23
Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Drept din cadrul Academiei se desfasoara, pana la finalizare, conform planurilor de invatamant aprobate.
ART. 24
Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei si Cercetarii vor lua masurile de punere in aplicare a prezentei hotarari.
ART. 25(INTRAT IN VIGOARE HOT. 294/2007)
Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul universitar 2007-2008, cu exceptia prevederilor art. 7, 9, 14 si 27, care intra in vigoare la data publicarii acestei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 26
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 137/1991 privind infiintarea Academiei de Politie a Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 4 iunie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 27
La anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenta si aprobarea listei domeniilor si specializarilor din cadrul acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, pozitia "Stiinte juridice" de la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenta" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Ştiinţe juridice DREPT 240 Drept- Drept comunitar
Ştiinţe juridice DREPT 180 Ordine şi siguranţă publică

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul educatiei si cercetarii,
Mihail Hardau
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 21 martie 2007.
Nr. 294.

top